SpamBlocker

Screenshot_1

I have updated and get error Starting exim: 2017-03-07 13:34:28 Exim configuration error in line 1 of /etc/ex im.srs.conf: main option “srs_config” unknown ./build set exim yes ./build set easy_spam_fighter ...

Hướng dẫn cài đặt Apache, Mysql, phpMyadmin trên VPS

Bước Mô tả các bước Lệnh command Chú ý 1 Cài Apache sudo apt-get install apache2 Enable mod rewrite a2enmod rewrite Add dòng này vào file vhost: /etc/apache2/site-enable/000.domain.com.conf ServerAlias www.domain.com ...

How to install resource for ubuntu server

1. Update sudo apt-get update 2. Install apache2 sudo apt-get install apache2 3. Install php sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 4. Install mysql sudo apt-get install mysql-server php5-mysql 5. ...

Message System has too many messages – How to empty the list

If you need to empty your Message System list due to oversize, you can do so by running the following for an Admin: cd /usr/local/directadmin/data/admin echo -n "" > tickets.list ...

Fix lỗi Alias trong Directadmin của VPS VHost

directadmin

– Chào các bạn, nếu bạn nào có thuê VPS bên Vhost.vn có gặp trường hợp này thì các bạn làm theo mình. Mình nghĩ là có 1 số trường ...